Veien videre for Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Helse Midt-Norge RHF gitt RKBU Midt-Norge oppdraget med å drifte og utvikle det regionale fagmiljøet for ADHD, Autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi. Høsten 2015 ble jeg ansatt i RKBU Midt-Norge som fagkoordinator for Regionalt Fagmiljø (RFM) for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Midt-Norge. Etter ett og et halvt år i jobben, begynner jeg å få litt oversikt og nå har jeg tenkt litt både om fagmiljøet, RKBU og veien videre.

Av Hege Ramsøy-Halle, fagkoordinator, RKBU Midt-Norge

RFM hva er det?

Hege Ramsøy-Halle. Foto: Frode Jørum

Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser. Mandatet til det regionale fagmiljøet er å bidra til at tiltak og tilbud til mennesker med nevropsykiatriske diagnoser blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, helhetlig tilnærming, og at de er preget av langsiktighet, kontinuitet og høy faglig standard. RFM skal samarbeide med tilsvarende fagmiljø i de andre regionene, NevSom, brukere og øvrige tjenesteapparat.

De regionale fagmiljøene i de andre regionene er ulike i størrelse og har noe ulike oppdrag og ansvarsområder, ut fra det felles mandatet. Men alle er organisatorisk plassert i helseforetak (HF) i sin region. Det var derfor et spennende valg når Helse Midt-Norge RHF i 2014 valgte å gi dette oppdraget til RKBU Midt-Norge og NTNU.

RFM i RKBU

At Helse Midt-Norge i 2014 valgte å gi oppdraget med RFM til RKBU Midt-Norge, tenker jeg er et tydelig signal om at fagmiljøet skal dekke hele regionen (slik RKBU gjør) og at det skal satses på kompetanseheving og fagutvikling. Å være en del av RKBU Midt-Norge og NTNU gir gode muligheter for et tettere samarbeid med det nevropsykiatriske forskningsmiljøet som finnes her. Oppgavene i RFM passer også godt inn med RKBU sin hovedoppgave med tjenestestøtte. Å stimulerer til økt kompetanseheving og fagutvikling i tjenestene er en sentral oppgave for fagmiljøet. Videre er det viktig å videreutvikle de gode tiltakene som allerede er på plass i de ulike helseforetakene.

Jeg ser at det å være en del av miljøet på RKBU Midt-Norge vil være nyttig for satsninga på kunnskapsinnhenting og kunnskapsformidling, kompetanseheving, forskning og fagutvikling.

Jeg ser at det å være en del av miljøet på RKBU Midt-Norge vil være nyttig for satsninga på kunnskapsinnhenting og kunnskapsformidling, kompetanseheving, forskning og fagutvikling. Dette er jo det senteret allerede driver med, og for meg som fagkoordinator i RFM er det mye å lære av arbeidet og erfaringene som RKBU Midt-Norge har.

RFM skal jobbe mot spesialisthelsetjenesten, kommuner og brukere. Sånn sett ville en organisatorisk plassering i et helseforetak kanskje gitt en tettere kontakt mot behandlere og fagfolk i klinikk og avdeling. Men det er noe jeg som fagkoordinator må sørge for å ivareta uansett organisatorisk organisering.

Det regionale fagmiljøet skal ikke bare jobbe med tiltak og tilbud til barn og unge, men også for tjenester og tiltak til voksne. Dette ser jeg kan være litt kontroversielt for RKBU Midt-Norge som har barn og unge som sin målgruppe. Når senteret nå er en del av Institutt for psykisk helse, vil det også være aktuelle samarbeidspartnere for RFM der. I tillegg har RKBU Midt-Norge også fått oppdraget med å etablere RHAB (Regionalt kunnskapssenter for habilitering), som også jobber både mot barne- og voksenhabiliteringa.

Veien videre

Samarbeidet med de ulike brukerorganisasjonene er viktig for å kunne bidra til å utvikle gode tilbud, tiltak og tjenester både til voksne og barn.

Samarbeid med de ulike helseforetakene blir viktig videre framover. Fagpersoner og ledelse i nevrospykiatriske team, klinikker og avdelinger har mye erfaring og kompetanse, og vet hva det er behov for videre. Samarbeidet med de ulike brukerorganisasjonene er viktig for å kunne bidra til å utvikle gode tilbud, tiltak og tjenester både til voksne og barn. Det nasjonale samarbeidet fortsetter, her er det flere ulike tiltak og satsninger på gang. Det er også viktig å finne ut på hvilke områder det er behov for mer forskning, hvor vi skal satse mer på fagutvikling og hvilken type kompetanseheving som trengs. Her har RKBU Midt-Norge mye erfaring fra andre prosjekter og tiltak, noe RFM vil dra nytte av fremover.

Jeg opplever at jeg har blitt svært godt mottatt på senteret, kollegene mine her er positive til det arbeidet jeg skal gjøre og nysgjerrige på hva jeg jobber med. Jeg får god hjelp og støtte, både praktisk og faglig, når jeg lurer på noe.

Og så har jeg mye å lære av det arbeidet som gjøres ved RKBU Midt-Norge, både når det gjelder forskning og tjenestestøtte. Etter hvert som jeg kommer mer på plass i jobben og sjøl får mer kunnskap, håper jeg at jeg også kan bidra mer på senteret. Og at det vi får til sammen vil bidra til økt kunnskap og bedre tjenester til brukere med nevropsykiatriske diagnoser.

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) i Midt-Norge, en del av RKBU Midt-Norge.

Legg igjen en kommentar