RBUP utvikler BUP-håndbok – bli med!

BUP-håndboka blir et oppslagsverk på nett om effekt av behandlingsformer for barn og unges psykiske helse. Håndboka er ment å støtte deg som jobber med barn og unges psykiske helse når du skal gjøre vurderinger om utredning og behandling.

Av Astrid Austvoll-Dahlgren, Arild Bjørndal, Karianne Thune Hammerstrøm, Elin Olsen Kallevik og John Kjøbli

For å kunne tilby best mulig tjenester til barn og unge i møte med psykisk helsevern, er det avgjørende at fagfolk har lett tilgang på pålitelig forskningsbasert kunnskap. Hvert år blir store mengder vitenskapelige artikler publisert, og kunnskapen er i stadig endring. For mange er det en utfordring å holde seg oppdatert på den siste forskningen. Derfor ønsker vi å gjøre den delen av jobben lettere ved å oppsummere forskningen på norsk og gjøre den tilgjengelig via en nettbasert håndbok.

Retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy bør være førstevalg
Forskning sorteres ofte etter nivåer av oppsummering.  Nederst finner vi enkeltstudier, på de neste nivåene finner vi systematiske oversikter som er oversikter over all den tilgjengelige forskningen i verden på et klart definert forskningsspørsmål og øverst plasseres forskningsbaserte retningslinjer og andre beslutningsstøtteverktøy [1]. Eksempler på slike beslutningsstøtteverktøy internasjonalt er «Best Practice» og «Clinical Evidence».

Astrid Austvoll-Dahlgren-r-bup
Prosjektleder for håndboka Astrid Austvoll-Dahlgren.

Gode beslutningsstøtteressurser bør være «første stopp» for ansatte i helsetjenesten, da dette er kilder som formidler den siste oppsummerte og ikke minst kvalitetssikrede kunnskapen. Håndboka vil bli en beslutningsstøtte-ressurs avgrenset til barn og unges psykiske helse og tilpasset norske forhold.

Det er viktig å understreke at den oppsummerte forskningen formidlet i håndboka representerer kun én av tre typer kunnskap som bør inngå i beslutninger om valg av utredning eller behandling. I tråd med kunnskapsbasert praksis, skal beslutninger om helse og helsetjenester også hvile på fagfolks erfaringer fra praksis, samt pasientens behov, verdier og preferanser. Dette bør gjøres i betraktning av relevant kontekst, og med hensyn til tilgjengelige ressurser, lovgivning og andre praktiske forhold som kan spille inn i beslutningen [2, 3].

En viktig inspirasjon for håndboka er den svenske publikasjonen «Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling» [4]. For å møte gjeldende krav for norsk helsetjeneste ved utvikling av beslutningsstøtteressurser, vil arbeidet med håndboka basere seg på transparente og dokumenterbare prosesser for søk og formidling av kunnskapsgrunnlaget [2, 5].

Håndboka blir utviklet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Helseregion Øst og Sør) etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og er ment å skulle være en utfyllende ressurs for fagmiljøene i tillegg til eksisterende retningslinjer og pakkeforløp. Første versjon forventes publisert juli 2018.

Våre metoder
Psykisk helsevern for barn og unge er et omfattende felt og med mange viktige problemstillinger. Hovedformålet med håndboka er å formidle den best tilgjengelige og oppdaterte oppsummerte kunnskapen internasjonalt om metoder for utredning og effekt av behandlinger. Informasjon om ulike typer diagnoser, symptomer, årsaker til sykdom og prognoser omtales derfor kun kort innledningsvis.

Med behandling menes tiltak og enhver handling for å fremme psykisk helse. Med andre ord ulike former for samtaleterapi og pasientopplæring, eller medikamentell behandling. Behandling i denne sammenhengen omfatter også forebyggende tiltak som har til hensikt å forebygge tilbakefall.

Håndboka vil ligge på RBUP Øst og Sør sine nettsider. Dette gir mulighet for kontinuerlig revisjon og påbygging av nye moduler. Forskning blir innhentet ved hjelp av systematiske søk i sentrale databaser i samråd med en forskningsbibliotekar, og baserer seg i stor grad på det systematiske kartleggingsarbeidet gjort av INSUM-databasen. Alle relevante publikasjoner vi henter inn blir kvalitetsvurdert med en internasjonalt anerkjent sjekkliste (AMSTAR) [6]. Vi benytter også GRADE-metodikken for å vurdere den samlede tilliten til dokumentasjonen [5].

Bli med!
Håndbokas redaksjon forfatter den generelle innledende og støttende informasjonen i håndboka. For tematiske kapitler som beskriver diagnoser/ tilstander og relevant utredning og behandling inviterer vi fagfolk med særskilt ekspertise på disse områdene som forfattere. Hvert kapittel vil gjennomgå fagfellevurdering.

Tilknyttet håndboka er det også invitert inn et fagråd bestående av medlemmer fra Norsk psykologforening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, samt Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP).

De i tjenesten som er glad i å skrive, fortrolig med forskningslitteraturen, og gjerne kunne tenke seg å forfatte innhold i håndboka, oppfordrer vi til å ta kontakt med redaksjonen (astridad@r-bup.no). For tiden er vi på utkikk etter forfattere på blant annet tvangslidelser, spiseforstyrrelser og autismespektrum.

Referanser

  1. Helsebiblioteket, S-pyramiden- kunnskapsbasert praksis. 2016, Tilgjengelig på nett: https://vimeo.com/169528268.
  2. Helsedirektoratet, Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. ISBN-nr. 978-82-8081-225-4. 2012: Tilgjengelig på nett: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer.
  3. Dawes, M., et al. Sicily statement on evidence-based practice. BMC Medical Education, 2005. 5, 1. Tilgjengelig på nett: https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1.
  4. Liljeberg P, ed. Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. 2015, Barn och undomspsykiatrin, Stockholms läns landsting: Stockholm.
  5. Vist GE, et al. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen. Norsk Epidemiologi, 2013. 23, 151-156. Tilgjengelig på nett:https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1637.
  6. Shea, B.J., et al. AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. J Clin Epidemiol, 2009. 62, 1013-20. Tilgjengelig på nett: https://amstar.ca/docs/Publication%20-%20AMSTAR%20is%20reliable.pdf.