«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø» – oppfylles denne rettigheten?

De aller fleste ungdomsskoleelever i Nord-Norge har det bra på skolen, men slettes ikke alle. Dette må det gripes tak i – og skoleledere, lærere, og andre voksne som jobber med ungdommene på skolen har et særlig stort ansvar for dette.

Av Sturla Fossum og Henriette Kyrrestad Strøm ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, UiT Norges arktiske universitet.

Alle ungdomsskolene i Nordland, Troms og Finnmark ble for ett år siden invitert til å delta i PIN-studien som har gjort en kartlegging av blant annet mobbing og nettmobbing blant elevene. Til sammen ble 76 skoler og i overkant av 2200 ungdommer med i denne undersøkelsen.

Førsteamanuensis Sturla Fossum
Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm

I lov om grunnskolen og den videregående opplæringen står det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Videre står det i § 9A kapittel tre at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og diskriminering.

Nasjonalt. Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig Elevundersøkelsen for at norske elever skal få si sin mening om læring og trivsel i skolen. Likevel viser tallene som ble publisert tirsdag 22.januar i år at det er 6,6 prosent, eller i overkant av 50.000 elever i Norge som utsettes for mobbing, to til tre ganger i måneden eller mer! På ungdomstrinnet blir mellom fem og 6,2 prosent av elevene utsatt for mobbing, mens 1,6 -3,4 prosent av elevene blir utsatt for digital mobbing.

I Nord-Norge er ikke tallene på mobbing særlig annerledes. PIN-studien viser at fire prosent av elevene på ungdomsskoletrinnet blir mobbet daglig eller flere ganger i uken på skolen. I tillegg er det tre prosent som opplever like hyppig å bli utsatt for digital mobbing. PIN-studien viste heller ingen store forskjeller mellom elevenes klassetrinn eller mellom jentene og guttene i forhold til å bli utsatt for mobbing eller nettmobbing.

Barn og unge som utsettes for mobbing og som mobber andre er i økt risiko for å utvikle psykiske plager og plagene er ofte langvarige. Mobbing gir økt risiko for emosjonelle plager som angst og depresjon og kan føre til psykosomatiske plager, selvmordstanker og posttraumatiske stress-symptomer. Det å utøve mobbing er også forbundet med uheldige langtidseffekter som kriminalitet og annen antisosial atferd.

Nytt lovverk. I august 2017 ble det en endring i lovverket hvor det også ble lagt til en tydelig aktivitetsplikt (§ 9A-4). Dette innebærer at alle som arbeider på skolen skal følge med om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. I serien #dusåmeg på NRK har vi sett mange gode eksempler på hvor viktig en lærer kan være i elevenes liv. Den gode lærer beskrives som et medmenneske og for noen barn og unge så har disse lærerne hatt enorm betydning i deres liv. I PIN studien svarte 80 prosent av ungdomsskoleelevene at læreren min bryr seg om meg «ofte» eller «nesten alltid». Det er allikevel bekymringsfullt at så mange som 20 prosent av ungdommene oppga at lærerne nesten aldri eller kun av og til bryr seg om dem.

Stoppes mobbing? Tilliten til at lærerne faktisk vil gripe inn overfor krenkelser som mobbing er dessverre ikke like stor blant elevene. Av de som deltok i PIN-studien var det ca. 200 ungdommer (eller 9,5 prosent av deltakerne) som rapporterte at lærerne nesten aldri prøver å stoppe mobbing av elever. Mobbing som fenomen er svært komplekst og det er flere og ofte sammensatte årsaker til at elevene opplever dette som de gjør. Det kan være at lærerne faktisk ikke oppdager mobbingen, eller ikke oppfatter det som foregår som mobbing. Det kan også være slik at lærerne jobber med å stoppe mobbingen som pågår, selv om det ikke oppfattes slik av elevene. Det bør heller ikke utelukkes at noen lærere kanskje «overser» eller «bagatelliserer» mobbing. I årets elevundersøkelsen kom det også frem at de voksne ofte ikke vet om mobbing som pågår.

Det kreves kontinuerlig og systematisk arbeid over tid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. I PIN studien ble elevene spurt om de føler seg trygg på skolen. Hele fire prosent rapporterte at de nesten aldri følte seg trygg på skolen og så mange som seks prosent rapporterte at de kun av og til følte seg trygge på skolen. Ifølge opplæringsloven er det elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Tallene fra PIN-studien kan tyde på at det er mange som ikke får oppfylt sine rettigheter om et trygt og godt skolemiljø.

Skolene har med andre ord et forbedringspotensial for å skape et skolemiljø som alle elever opplever som trygt og godt. Det har de rett til. Vi har ingen fasit på hvordan skolene skal oppfylle denne rettigheten, men en start kan være at skolene i enda større grad jobber kontinuerlig og systematisk over tid med forebyggende og helsefremmende tiltak som har dokumentert positiv effekt.

Skolen er barn og unges arbeidsplass og det stedet hvor de tilbringer en stor del av sin hverdag. Trivsel og helse er viktige faktorer for å skape gode rammer for læring. Å føle seg trygg på skolen og trives handler også om å ha tillit til at skolen tar tak om noe skjer.

Vi vil få rette en stor takk til enhetslederne og lærerne som organiserte kartleggingen og til ungdommene som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Vil du vite mer om hvordan nordnorske ungdommer har det på skolen så finner du mer informasjon på www.uit.no/pinstudien

 

Kronikken var på trykk første gang i Nordlys 19.februar.