Ny oversiktsartikkel om måleegenskaper til et velkjent instrument

God kunnskap om måleegenskapene til norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy er viktig for at de kan brukes forsvarlig. PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og verktøy for å kartlegge psykisk helse, livskvalitet, psykososiale problemer, personlighetstrekk, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er et «open access»-tidsskrift, slik at alle artikler er fritt tilgjengelig på nettstedet www.psyktestbarn.no. PsykTestBarn publiserer i disse dagene en ny artikkel om måleegenskapene til den norske versjonen av «Childrens’ Global Assessment Score – CGAS». Instrumentet ble opprinnelig laget av David Shaffer og kolleger i USA så tidlig som i 1983. CGAS er et mål på barns psykososiale funksjonsnivå den siste måneden før vurderingstidspunktet og skåres av klinikere på en skala fra 1 (lavest fungering) til 100 (utmerket fungering). Den norske versjonen har vært brukt i psykisk helsevern for barn og unge i Norge og i norsk forskning gjennom 30 år. Det er derfor spesielt gledelig, og på høy tid, at måleegenskapene til den norske versjonen blir evaluert! Det er Thomas Jozefiak (RKBU Midt-Norge), Ketil Hanssen-Bauer (Ahus) og Ingvar Bjelland (Helse-Bergen) som har vært forfatterne av den nye oversiktsartikkelen. De fant at dokumentasjonsgrunnlag for den norske CGAS var tilstrekkelig og kunne inkludere hele 34 norske publikasjoner i sin studie. Den norske versjonen av CGAS viste en tilfredsstillende interraterreliabilitet, dvs. graden av samsvar i hvordan flere klinikere skårer samme barnet. Forfatterne fant også en tilfredsstillende validitet, dvs. at CGAS måler det som den er tenkt å måle, altså barnets psykososiale funksjon (i form av konvergent, diskriminant og prediktiv validitet). Stabiliteten (test-retest reliabilitet) og følsomhet for endring over tid var derimot mangelfullt undersøkt. Forfatterne anbefaler bruken av den norske versjonen av CGAS i både forskning og klinikk under forutsetning av at man systematisk trener klinikere i skåringen. Les artikkelen: Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children’s Global Assessment Scale (CGAS).