10 indikative tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse – del 3

RKBU Midt-Norge har i 2019 arbeidet med en utfordring vi fikk av Barneombudet høsten 2018. Jeg har i tre tidligere blogginnlegg beskrevet 10 tiltak på universelt nivå og tre blogginnlegg om tiltak på selektivt nivå. Jeg skriver nå tre nye blogginnlegg om våre foreslåtte tiltak på indikativt nivå. Universelt nivå handler om tiltak som omfatter alle barn og unge. Selektive tiltak retter seg mot utsatte grupper barn og unge og deres familier, mens indikative tiltak retter seg mot de barn og unge som allerede har utviklet symptomer på en psykisk lidelse. Her kommer våre 4 siste tiltak på indikativt nivå.

Av Odd Sverre Westbye (senterleder RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU).

7. Redusere stress for familier og individer.

Foto: Geir Mogen/NTNU

Hva kommer først av høna og egget er som kjent et vanskelig spørsmål. Blir en psykisk syk av stress, eller påfører psykiske plager og lidelser deg stress i hverdagen? Psykisk lidelse, som somatisk lidelse, rammer ikke bare individet. Psykiske lidelser hos barn og unge rammer alltid en hel familie, både de voksne og eventuelle søsken. Det er slitsomt for foreldre å se at barnet strever, kanskje ha de også dårlig økonomi eller strever med ekteskapet, eller de har andre utfordringer i hverdagen.

Summen kan bli en tilværelse preget av stress, som igjen kan forårsake dårlig søvn eller misbruk av tabletter og/eller rusmidler. I sum blir dette en dårlig kombinasjon som preger hele familien.

8. Legge til rette for mestring.

I vår barndom, i vår ungdom og i vårt voksne liv vil vi underveis møte små tog store utfordringer som setter oss på prøve. Foreldre kan skille lag, en i familien kan falle i fra ved en ulykke, vi kan bli utsatt for et overgrep eller noe annet kan skje med oss. Når vi blir utsatt for disse utfordringene må vi ha en konto med oppspart psykisk helse som setter oss i stand til å møte motgangen.

Selvtillit er kanskje den viktigste egenskapen som holder deg psykisk frisk. Har du tro på deg selv, så føler at du er verdt noe, du tenker at du har mange positive sider, du vet du er god til noe. Dette bidrar til at du også håndterer de nedturene som nødvendigvis vil måtte komme på en måte som ikke er skadelig. Ingen kan gå igjennom et helt liv uten å få seg en på nesa, som en noe slitt frase understreker: «Livet er ikke for amatører».

Selvtillit bygges i all hovedsak gjennom to ting. Det ene er ros og belønning når vi presterer så godt vi kan, fra våre viktigste nære som foreldre, trenere, lærere og venner. Det andre er opplevelsen av mestring. Alle har sett hvordan et lite barn opplever selvtillit når de mestrer noe nytt, fra det å reise seg og gå til det å skrive navnet sitt.

9. Sørge for godt forebyggende arbeid på mangfoldige områder.

Forebygging er viktig i alle faser knyttet til sykdomsutvikling, også på indikativt nivå. Det handler om å være tidlig til stede i en eventuell sykdomsutvikling, det handler om å sette inn de riktige ressursene og tiltakene, det handler om å koordinere og samordne tiltakene mellom to eller flere aktører i tidlig fase og ikke vente til noe har gått galt.  Det handler om å se hele barnet/ungdommen inklusive søsken og foreldre, og det handler om hjelpe barnet/ungdommen der det er (og det er som regel i hjemmet, i en barnehage eller på en skole.)

10. Sørge for implementering av virksomme tiltak.

Vår siste anbefaling er å bruke tiltak som vi vet virker. Dette er en selvfølge innen somatikken. Har du lungebetennelse så hjelper det lite med plaster og grønnsåpe. Har du hjerteinfarkt, så er ikke tiltaket familieterapi eller samtaleterapi. Slik må det bli innen vårt fag også. Vi må kunne si til en med en psykisk lidelse: Vi har sterk evidens for at dette eller dette tiltaket virker på dine problemstillinger.

Vi kan ikke garantere 100% hjelp i form av helbredelse til alle, like lite som en i somatikken kan garantere at alle med hjerteinfarkt eller alle med lungebetennelse blir helt friske igjen. Men, vi kan si at dette er den behandlingen som vi vet hjelper flest i dag. Som et kunnskapssenter ønsker vi derfor å promotere tiltak som har vitenskapelig evidens for at det virker. Et slikt tiltak fra RBUP/RKBU-familien er ungsinn.no.

Dette er siste blogg i denne serien om de 10 viktigste tiltakene for bedre psykiske helse for barn og unge. Vi har gitt 10 tiltak på universelt nivå, 10 tiltak på selektivt nivå og 10 tiltak på indikativt nivå til Barneombudet. En tilstandsrapport fra Norge i dag vil dessverre peke mot at til tross for stadig høyere levekår, reduseres ikke de psykiske helseproblemene til våre barn og unge. Vi har fortsatt en vei å gå i dette arbeidet.

Dette blogginnlegget er også publisert på NTNU Medisin og helse.

Våre 10 anbefalinger på indikativt nivå:

Våre 10 anbefalinger på selektivt nivå:

Våre 10 anbefalinger på universelt og generelt nivå – tiltak som bør omfatte alle barn og unge i Norge: