RBUP gjenåpner tverrfaglig nevroutdanning

– Vi er glade for at vi igjen kan skape en plattform for faglig fordypning hos oss her i Nydalen, sier Køhn.

Han forteller om videreutdanningstilbudet, som retter seg spesifikt inn mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og som tilbyr en tverrfaglig plattform for dem som jobber i nevrofeltet.

– Dette håper vi skal møte behovet for tverrfaglig samarbeid ute i tjenestene, sier Køhn.

Økning i forekomst av nevroutviklingsforstyrrelser

RBUP tilbød i perioden 2002-2012 en tverrfaglig videreutdanning innen nevrofeltet under ledelse av nevropsykolog Anne-Grethe Urnes. Utdanningen gikk over to år, og rettet seg mot pedagoger, psykologer, leger og sosionomer. Siden 2012 har ikke RBUP hatt tilbud om en slik utdanning på tross av etterspørsel i fagfeltet.

– Nå kan vi endelig åpne igjen for søknad om opptak til vår tverrfaglige nevroutdanning, som har sin første samling i slutten av september. Denne retter seg mot fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste, forteller Køhn.

Han forteller at nevroutviklingsforstyrrelser utgjør en stor andel av de vanskene som det søkes hjelp for både i førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og at flere av tilstandene på kort tid har vist stor økning i forekomst.

– Utrednings- og behandlingsarbeid med denne gruppen stiller krav til spesialisert kompetanse. Viktige stikkord i denne sammenhengen er test- og utredningskompetanse, tverrfaglig og tverretatlig samhandlingskompetanse, gjenkjenningskompetanse og evne til å tilrettelegge og optimalisere behandling og tiltak, sier Køhn.

Han viser til dokumenterte problemer knyttet til uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbud mellom ulike fagmiljøer, noe som peker i retning av behov for systematisk kompetanseheving i fagfeltet.

Tverrfaglig bro mellom tjenestenivåer

– Utdanningen vil komplementere kursrekkene Nevromodul 1 og 2, som retter seg mot et bredt og tverrfaglig publikum. Den retter seg primært mot leger, psykologer og pedagoger med testkompetanse, og går i dybden på fagområder knyttet til nevroutviklingsforstyrrelser og barns utvikling i et nevroperspektiv. Bærende elementer er interaktiv undervisning både i tverrfaglige grupper og profesjonsgrupper, prosjektarbeid knyttet til videreformidling av kunnskap i eget faglig nettverk og praksisnær veiledning og diskusjon basert på de reelle problemstillingene fagfolk står i ute i tjenestene, forteller Køhn.

I motsetning til tradisjonelle utdanninger vil det ikke legges opp til akademiske skriftlige arbeider eller eksamensoppgaver.

– Vi ønsker å rette fokus mot både muntlig og skriftlig formidling som knyttes nært opp til praksis, slik som utredningsrapporter, kasusformuleringer og kompetanseheving på egen arbeidsplass, sier han.

Utdanningens overordnede formål vil være å bedre kvaliteten på tjenestene som gis barn og unge med nevroutviklingsproblematikk.

– Vi antar at utdanningen vil være av interesse i førstelinjetjenestene, som per i dag har få muligheter til spesialisering på dette feltet. Samtidig vil en slik utdanning være et ekte tverrfaglig prosjekt med muligheter for å bygge bro mellom tjenestenivåer, profesjoner og fagmiljøer, som en praksisnær og kunnskapsbasert fordypning for spesialisthelsetjenesten, sier Køhn.

Kompetente og erfarne gruppelærere

Programmet ledes av Kristian Køhn, som er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og spesialist i samfunnspsykologi og nevropsykologi. Han leder nevroutdanningen og er spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP Øst og Sør. Køhn har han i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge, og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Med seg har han Elisabeth Øverland, som er spesialist i klinisk pedagogikk. Øverland har vært i skolen, PPT og Statped, men har jobbet en årrekke i BUP. Hun har mye erfaring fra utredning av nevroutviklingsforstyrrelser, og er med i Nevroteam på BUP. Hun er opptatt av oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, og er med på å drive et gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser.

Camilla Bjerkeli Nohlin er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun jobber på BUP Kongsvinger, blant annet tilknyttet nevroteam, og sitter i fagrådet for autisme på Akershus Universitetssykehus. Camilla har selv tatt RBUPs utdanninger i nevropsykiatri samt den tre-årige spesialistutdanningen med fordypning psykoterapi med ungdommer.

Einar Tryti er spesialist i nevropsykologi, og er ansatt ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Tryti har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.

Søknadsfrist: 30. juni 2021.

Du kan søke her: