Ungdom som mottar tiltak i hjemmet er mer utsatt for psykiske vansker enn ungdom i fosterhjem

Ungdom i kontakt med barnevernet har oftere opplevd negative livshendelser. Mange har behov for hjelp fra helsetjenester.

Ung@hordaland er en befolkningsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer i alder 16 – 19 år i Hordaland fylke. Hensikten med studien var å kartlegge psykisk helse, livsstilsfaktorer, og bruk av helsetjenester i ungdomstiden.

Ved å bruke data fra ung@hordaland sammenlignet studien ungdom i alderen 16-19 år som henholdsvis bor i fosterhjem, bor med sine biologiske foreldre og mottar tiltak i hjemmet fra barnevernet, og ungdom uten kontakt med barnevernstjenesten. Det er ungdommenes psykiske helse og bruk av helsetjenester som er kartlagt.

Tiltak i hjemmet

Overordnet viser studien at ungdom i kontakt med barnevernet rapporterer om mer symptomer på depresjon, angst, tvangslidelse (OCD), og hyperaktivitetsproblemer enn ungdom som ikke er i kontakt med barnevernet.

Videre fant studien at ungdom som mottok tiltak fra barnevernet i hjemmet rapporterte om mer symptomer på depresjon og hyperaktivitet/uoppmerksomhetsproblemer (ADHD) enn ungdom som var plassert i fosterhjem.

Ungdom med tiltak i hjemmet var også mer i kontakt med helsetjenester enn ungdom i fosterhjem og ungdom uten kontakt med barnevernet. For eksempel rapporterte 35 % av ungdom med tiltak i hjemmet kontakt med psykisk helsevern for barn og unge i løpet av det siste året, sammenlignet med 18 % hos ungdom i fosterhjem og 4 % hos ungdom uten kontakt med barnevernet.

Til tross for at ungdom med tiltak i hjemmet var mest i kontakt med helsetjenester av gruppene som ble sammenlignet, antyder de høye nivåene av psykiske helseplager i denne gruppen at flere kan ha behov for oppfølging fra helsetjenester

Koordinert helsehjelp viktig

Resultatene viser at ungdommer i kontakt med barnevernstjenesten har vesentlig mer symptomer på tvers av flere indikatorer på psykiske vansker enn ungdom uten kontakt med barnevernet. Ungdom som mottar tiltak i hjemmet virker å være en spesielt utsatt gruppe for psykiske vansker også når sammenlignet med ungdom i fosterhjem. Funnene understreker viktigheten av koordinering mellom barnevernstjenesten og helsetjenester for å best møte behovene til denne gruppen.

Nilsen, S. A., Askeland, K. G., Loro, D. P. J., Iversen, A. C., Havnen, K. J. S., Bøe, T., & Heradstveit, O. (2021). Mental health, adverse life events and health service use among Norwegian youth in the child welfare system: Results from a population‐based study. Child & Family Social Work.