Søvn

Ungdom med tiltak fra barnevernet sover dårligere enn jevnaldrende

Den høye andelen ungdommer som oppfyller kriteriene for insomni tyder på at dårlig søvnkvalitet er et folkehelseproblem. De velkjente negative sammenhengene det er mellom dårlig søvn og psykiske vansker understreker viktigheten av å forske på søvn i denne aldersgruppen.

Vi vet lite om hvordan ungdom som mottar tiltak fra barnevernet sover, noe som forskere ved RKBU Vest har undersøkt. De har sett på hvordan ungdom i fosterhjem og ungdom som mottar tiltak i hjemmet sover, sammenlignet med jevnaldrende. De har også sett på betydningen av negative livshendelser for søvn i disse to gruppene.

  • Ungdom som mottok tiltak i hjemmet sov kortere, hadde lavere søvneffektivitet og lengre innsovningstid og oppvåkningstid i løpet av natten enn jevnaldrende
  • Flere av ungdommene med tiltak i hjemmet hadde insomni, sammenlignet med jevnaldrende
  • Ungdom i fosterhjem hadde lavere søvneffektivitet og lengre oppvåkningstid
  • Å ha opplevd tidligere negative livshendelser viste sammenheng med søvnvansker for begge gruppene

Resultatene fra denne studien tyder på at ungdom som mottar tiltak fra barnevernet, spesielt de som får tiltak i hjemmet, har større søvnvansker enn jevnaldrende. Det ser også ut til at negative livshendelser i disse gruppene kan forklare noe av den økte risikoen for søvnvansker.

Resultatene  er hentet fra artikkelen «Sleep patterns and insomnia among adolescents receiving child welfare services: A population-based study” som er publisert i Sleep Health Journal of the National Sleep Foundation.

Forfatterne bak studien er Mia Amalie Jensen Almaas, Ove Heradstveit, Kristin G. Askeland, Børge Sivertsen, Sondre Aasen Nilsen og Mari Hysing.