Dansk program kan hindre skolefravær

Problematisk skolefravær er en utfordring for mange unge, deres foreldre, skoler og hjelpetjenester, og konsekvensene av langvarig fravær er store. Hvordan kan vi få de barna det gjelder tilbake til skolen?

Av: Trine Løndal

Back2School er et behandlingsprogram rettet mot problematisk skolefravær, som skal hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og til å trives med å gå på skolen. Dette betyr helt konkret at man søker å reduseres barnets unngåelsesatferd når det gjelder skolen og øke deres opplevelse av mestring, trivsel og aktiv deltakelse, forteller Simon-Peter Neumer, som er forsker i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

Han samarbeider i et pilotprosjekt for å teste ut det danske behandlingsprogrammet Back2School i Norge sammen med en gruppe fra NTNU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NORCE, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, UiT RKBU Nord og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Øke trivsel og aktiv deltakelse på skolen

Back2School er et evidensbasert dansk tiltak for bekymringsfullt skolefravær, hvor formålet er å hjelpe den unge i gang på skolen gjennom å støtte barnet, familien og skolen gjennom forskningsbaserte metoder. I programmet tar man utgangspunkt i at skolefravær er et komplekst problem og årsakene til fraværet kan være mange. Tiltaket er basert på kognitiv atferdsterapi og innebærer intensivt arbeid over 3-4 måneder.

Simon-Peter Neumer

Vi har startet et samarbeid i Norge mellom kompetansesentrene og Århus universitetet ved professor Mikael Thastum, hvor formålet er å tilby opplæring i programmet og samtidig forske på effekten av en optimert norsk versjon. Vi har sett at det varierer hva slags hjelp barn og ungdom med bekymringsfullt fravær får, og det er altfor mange som sitter hjemme uten et godt tilbud. Jeg tror Back2School-programmet vil kunne bidra til at vi kan få mer forskningsbaserte tiltak brukt i førstelinjetjenestene over tid, sier Neumer.

Gode resultater i Danmark

I Danmark har de gjennomført et forskningsprosjekt på effekten av programmet.152 familier deltok, med barn som hadde minst 10 prosent fravær i det siste skoleåret, de fleste av dem langt mer. Forsøket ble avsluttet i november 2020. Professor Mikael Thastum ved Aarhus universitet, som er prosjektleder i Danmark og som har tatt initiativ til utvikling av tiltaket, har delt noen av de foreløpige resultatene.

Det ser ut til at resultatene i Danmark er lovende så langt, og i vår pilot skal vi finne ut hva som bør tilpasses til norske forhold og hvilke elementer man kunne tilføye for å videreutvikle programmet og oppnå enda bedre resultater her hjemme, forteller Neumer.

Han forteller at programmet er spesielt beregnet på barna i alderen 6 til 16 år, og at opplæringen for de første kommunene, som skal delta aktivt i pilotstudien, gjennomføres i mars i år. Avhengig av erfaringene i pilotstudien og etterspørselen fra skolene vil flere kurs tilbys etter hvert.

En definisjon på «problematisk skolefravær» er når en elev har:

 • gått glipp av mer enn 25 prosent av skoletiden i løpet av de to siste ukene
 • hatt store vansker med å gå til timene i minst to uker
 • hatt mer enn 10 dager (eller 15 prosent) fravær i løpet av en periode på 15 uker i et skoleår (Kearney, 2008)

Problematisk skolefravær gir konsekvenser, på kort sikt i form av problemer med å følge faglig utvikling og dårlige karakterer, barna havner utenfor sosialt, har følgeproblemer med relasjon til venner og man kan se tegn på at barnet eller ungdommen ikke trives psykososialt. På lang sikt kan det føre til at barna dropper ut av videre utdanningsforløp etter grunnskolen, fravær i skolen fører til vansker med å komme seg i arbeid og de har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske problermer som angst, depresjon eller antisosial atferd.

Slik fungerer Back2School

–  Programmet følger en manual med en samling av forskjellige kognitiv-atferdsterapeutiske metoder og teknikker. Hva man velger er basert på informasjon fra kartlegging og kasusformuleringen. Slik blir behandlingen tilpasset individuelt til de behovene som det enkelte barn og familie har, forteller Neumer.

I Back2School er ikke det viktigste hva som eventuelt kan være bakenforliggende årsaker til barnets skolefravær og tilgrensende vansker. Back2School tar høyde for at det fins ulike grunner til fravær, og at man kan velge å ta i bruk ulike moduler ut fra hva den enkelte elev strever med.

I denne metoden tenker vi framover, hva kan vi gjøre her og nå og i framtiden for å hjelpe barnet, sier han.

Neumer forteller at noe av det som er viktig er å være grundig med å finne de faktiske årsakene til skolefraværet. De kan ligge hos barnet selv, men det kan også være forhold hjemme eller hvordan skolen er strukturert. Det kan også være at programmet avslører problemer som er mer omfattende enn hva programmet kan dekke.

Etter at grunnlaget for problemet er kartlagt, vil manualen inneholde trinn for trinn-tiltak, som vil gi fagfolk best mulig støtte når de skal hjelpe barna. Programmet er evaluert med høy brukerfornøydhet i Danmark, men kan optimaliseres, eventuell med metoder som vi har utviklet i andre forskningsprosjekter i Norge. Dette kan for eksempel være gjennom forbedret samarbeid med alle involverte eller i forhold til en mer pålitelig registrering av skoledeltakelse ved hjelp av en app, sier Neumer.

Pilotprosjekt i gang

Nå får vi en norsk utprøving av Back2School i en pilotstudie. Ulike kommuner fra hele Norge har allerede meldt seg til å delta med teams på tre personer fra hver kommune, og de vil få gratis opplæring og veiledning i manualen, mot å rekruttere tre barn/unge og gjennomføre Back2School-programmet innen slutten av skoleåret 2022-2023. Du kan lese mer om programmet her: https://ntnu.app.box.com/s/ctrl1p525fwvjeiujpck4w2soin45yqr

I den første opplæringsrunden er deltakerne kun kommuner som er med i studien, det vi si 2-3 kommuner fra hver av landets regioner. De vil gjennomgå et godt strukturert forskningsbasert tiltak hvor arbeidsmateriell blir tilgjengelig gratis og kompetanse-sentrene tilbyr opplæring og veiledning. Det har vært stor interesse rundt prosjektet, og vi registrerer alle kommuner/personer som er interessert i opplæringen eller i å bidra i en mulig senere hovedstudie, forteller han.

Neumer mener at fordelene med programmet blant annet er at kommunene gjennom deltakelsen i denne opplæringen får ansatte som har en grunnopplæring i angst, depresjon og foreldreveildedning. Denne kunnskapen kan også brukes i andre saker, samtidig som kommunens kompetanse på håndtering av skolefravær blir utvidet.

 

Kort om Back2School

Back2School er en koordinert innsats for å behandle barn med bekymringsfullt skolefravær. I programmet inngår det blant annet en grundig utredende forberedende samtale, 11 møter med barn/foreldre, 3 samarbeidsmøter med skolen og man trekker eventuelt inn andre fagpersoner etter behov. 3 måneder etter avslutningen har man en «booster-seksjon» samt et møte med skolen. Til programmet hører det en manual.

Sentrale elementer i behandlingen er:

 • Utredning for formulering av case
 • Konkrete individuelle mål for behandlingen
 • Evidensbaserte metoder for behandling av angst, depresjon og atferdsproblemer
 • Foreldredeltagelse og tett samarbeid med skolen
 • Hjemmearbeid mellom sesjonene
 • Fokus på problemløsning
 • Trinnvis utvikling i oppgaver og utfordringer
 • Tidsbegrenset innsats

Du finner mer om Back2School på prosjektets hjemmesider: https://psy.au.dk/cebu/ back2school-og-skolefravaer/

I Backk2School brukes metoder fra kognitiv atferdsterapi (KAT), som er rettet mot de vanskene hvert enkelt barn eller ungdom har. Dette gjøres gjennom samtaler og strukturerte spørreskjema som leder til en problembeskrivelse (kasusformulering) gjort av barn, foreldre og terapeut i fellesskap. Ut ifra denne setter man sammen opp mål for behandlingen, planlegger behandlingsforløpet og velger hvilke metoder som skal brukes.

 

Årsaker til at barn unnlater å gå på skolen:

 1. For å unngå opplevelser eller situasjoner i skolen der de får negative følelser (f.eks i skolegården, på toalettene, å ta bussen
 2. For å unngå fryktede sosiale situasjoner og ubehag på skolen, eller situasjoner på skolen der de opplever at andre bedømmer og evaluerer dem (for eksempel å si noe høyt i timen, lese høyt, bli spurt i leksa eller føle seg utenfor sosialt).
 3. For å få mer oppmerksomhet fra andre (ofte foreldrene) utenfor skolen (for eksempel frykt for atskillelse fra foreldre, ønske om å være mer sammen med en foreldre eller barn som vil passe på en syk forelder
 4. For å gjøre noe attraktivt utenfor skolen (for eksempel å spille data, se tv, sove lenge, være sammen med venner som heller ikke går på skolen).